Projekt LIDER
„Diody laserowe z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym oparte na azotku galu”

Opis programu

Program LIDER finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Program ten kierowany jest do młodych naukowców, którzy mają zdobyć doświadczenie w kierowaniu projektu badawczego oraz podnieść swoje kompetencje w samodzielnym budowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym. Program służy także stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorcami, poprzez realizację badań o potencjale wdrożeniowym i komercjalizacyjnym.

Więcej o konkursie oraz sylwetki laureatów IX edycji

Wartość projektu: 1 187 031,25 PLN
Wartość dofinansowania: 1 187 031,25 PLN
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER.


Cel projektu

W ramach projektu opracowana zostanie technologia wytwarzania diod laserowych z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym (ang. distributed feedback, DFB) pracujących w zakresie światła widzialnego. Celem projektu jest wypełnienie niszy na rynku wynikającej z braku dostępności laserów DFB pracujących w tym zakresie. Do zastosowań laserów o jednomodowym spektrum, wąskiej emisji i niskim poziomie szumów należą: komunikacja światłowodowa krótkiego zasięgu, detekcja gazów, chłodzenie atomów w zegarach atomowych, interferometria. Innowacyjnym elementem projektu jest zastosowanie konstrukcji zawierającej złącze tunelowe, co pozwala na silne sprzężenie siatki dyfrakcyjnej z przyrządem. Owocuje to bardzo dobrą charakterystyką spektralną emitowanego światła.

Planowane efekty:

Efektem końcowym projektu będzie opracowanie technologii wytwarzania diod laserowych z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym emitujących w widzialnym zakresie światła widzialnego.


Zespół badawczy

Zespół badawczy projektu LIDER:

dr inż. Grzegorz Muzioł
mgr inż. Mateusz Hajdel
mgr inż. Krzesimir
Nowakowski-Szkudlarek
mgr inż. Natalia
Fiuczek
inż. Julia
Sławińska


Publikacje

Projekt realizowany w latach 2019-2021

W ramach prac nad projektem opublikowano następujące prace:

  1. G. Muziol, H. Turski, M. Siekacz, K. Szkudlarek, L. Janicki, M. Baranowski, S. Zolud, R. Kudrawiec, T. Suski, and C. Skierbiszewski, ACS Photonics 6 (8), 1963 (2019).
  2. G. Muziol, M. Hajdel, M. Siekacz, K. Szkudlarek, S. Stanczyk, H. Turski, and C. Skierbiszewski, ‎Appl. Phys. Express 12 (7), 072003 (2019).
  3. M Hajdel, G Muziol, K Nowakowski-Szkudlarek, M Siekacz, A Feduniewicz-Żmuda, P Wolny, and C Skierbiszewski, Acta Physica Polonica, A. 136 (4) (2019).